Søg Vis menu

Afgræsning af Sdr. Borgedal

15. dec 2021

Naturstyrelsen søger robust kvæg til afgræsning fra januar 2023

Fra januar 2023 er der mulighed for at lade robust kvæg afgræsse sprækkedalen Sdr. Borgedalen i Rø Plantage. Tilbud skal afgives inden 4. januar 2022 kl. 9.00.

Formålet med forpagtningen er pleje af landskabet i sprækkedalen så denne fremstår tydeligt, samtidig med at den biologiske mangfoldighed bevares og forbedres. Der ønskes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer, at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.

  • Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstryk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for både planter og dyr.
  • Forpagtningen har et samlet areal på i alt ca. 5,5 ha eng, mose, overdrev, skovbryn og sø
  • Kontrakten løber i 5 år fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2027.
  • Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.
  • Frist for afgivelse af tilbud er 4. januar 2022 kl. 09:00

Find udbudsannonce med kort over arealet, tilbudsblanket mv. på Naturstyrelsens hjemmeside.