Søg Vis menu

Bornholmske slagtesvineproducenters indtjening i 2015.

1. aug 2016

Ved Henry Jespersen'

I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske producenter og producenter fra RestDanmark.

Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr produceret svin og pr ha i markdriften.

 

Den totale økonomi kan opstilles til:

Økonomi i svineproduktion

Totaler

 
 

Bornholm

Danmark

antal Ha

256

243

antal slagtesvin

12200

12.500

antal regnskaber

10

176

pris pr købt smågris

           383

370

pris pr solgt svin

896

855,00

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, slagtesvin

       5.800

         5.852

bruttoudbytte, andet

       2.827

         2.509

variable enhedsomkostninger

     -4.907

       -5.301

Dækningsbidrag

       3.720

         3.060

kapacitetsomkostninger

     -1.612

       -1.541

afskrivninger

         -864

           -751

resultat primær drift

       1.244

           768

andet

 

           133

EU

           601

           525

resultat før finansiering

       1.845

         1.426

Finansiering

     -1.275

      -1.140

resultat efter finansiering

           570

           286

private indtægter

           191

           285

reguleringer

             48

           143

resultat før regulering og skat

           809

           714

tilbageførsel afskrivninger, mv

899

644

privat udtræk, skat, pension

-428

-474

selvfinansiering

       1.280

           884

forskydninger besætning og beholdning

-143

-51

Tekniske investeringer

-2564

-1.648

Likviditetsoverskud

     -1.427

          -815

 

Dækningsbidraget realiseres ca. 650.000 kr højere på Bornholm. Dette er en kombination af højere bruttoudbytte og lavere enhedsomkostninger. Enhedsomkostningerne er lavere som følge af lavere foderomkostninger.

Derudover er bruttoudbyttet højere. Bagved ved denne afvigelse ligger måske lidt effekt fra Bornholmergris produktionen, idet både købspris for smågris og salgspris for slagtesvin er højere på Bornholm

Priseffekten er netto på 28 kr som fordel på Bornholm.

 

Kapacitetsomkostninger, EU-tilskud, finansieringsomkostninger er alle lidt højere på Bornholm.

Resultat for regulering og skat bliver på 809.000 kr på Bornholm, eller små 100.000 kr bedre end i RestDanmark.

Selvfinansieringen bliver på 1.280.000 kr, eller 400.000 kr bedre end danske tal.

Selvfinansieringen må betegnes som tilfredsstillende.

 

 

Investeringsniveauet er højt på Bornholm. Som gennemsnit 1 mio kr højere. Her ses byggeaktiviteten for bevarelsen af slagteriet på Bornholm.

Bemærk også at det samlede private udtræk er lavere på Bornholm end som i RestDanmark.

 

De små forskelle:

Der er mindre variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for slagtesvineproduktionen:

Økonomi i svineproduktion

Slagtesvin

 
 

Bornholm

Danmark

antal slagtesvin

13200

12.500

antal regnskaber

6

149

foderomkostning, kr

           343

348

arbejdsomkostning, kr

35

34

 

 

 

 

pr svin

pr svin

bruttoudbytte, slagtesvin

           460

         462

variable enhedsomkostninger

         -356

         -361

Dækningsbidrag

           104

         101

 

 

 

energi

           -10

           -10

vedligehold

           -13

           -12

arbejdsomkostninger

           -36

           -34

andre kapacitetsomkostninger

           -14

           -14

kapacitetsomkostninger

           -73

           -70

 

 

 

afskrivninger

           -35

           -31

Leje og forpagtning

            -5

             -6

rente af bunden kapital

           -19

           -17

kapitalomkostninger

           -59

           -54

 

 

 

Årets resultat

           -28

           -23

 

En detailanalyse af indtjeningen i slagtesvineproduktionen isoleret set viser også, at toplinjen er bedre på Bornholm. Dækningsbidraget pr produceret slagtesvin er som det fremgår 3 kr bedre pr svin.

På den anden side forbruges der mere på omkostninger på Bornholm. Særligt til afskrivninger på anlæg og lidt på vedligeholdelse og forrentning af den investerede kapital.

Bundlinjen – med det hele – viser 5 kr ringere resultat på Bornholm.

 

 

 

For salgsafgrøderne i slagtesvineproduktionen er der nedenstående tal for den bornholmske produktion:

Økonomi i svineproduktion

Salgsafgrøder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha salgsafgrøder

74

122

antal regnskaber

19

94

udbytte hvede

             77

79

udbytte byg

61

59

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

       7.799

       8.575

variable enhedsomkostninger

       -2.160

     -2.473

Dækningsbidrag

         5.639

       6.102

 

 

 

energi

         -465

         -456

maskinstation

       -1.298

     -1.425

vedligehold

         -984

         -831

arbejdsomkostninger

       -1.795

     -1.380

andre kapacitetsomkostninger

         -744

         -738

kapacitetsomkostninger

       -5.286

     -4.830

 

 

 

afskrivninger

       -1.309

     -1.076

Leje og forpagtning

       -1.151

     -1.613

afkoblet støtte

       2.957

       2.776

rente af bunden kapital

       -2.551

     -3.018

kapitalomkostninger

       -2.054

     -2.931

 

 

 

Årets resultat

       -1.701

     -1.659

 

Den tilhørende markdrift i den bornholmske slagtesvineproduktion viser lidt variationer på tallene.

Dækningsbidraget er lavere med ca. 450 kr/ha. Det er toplinjen i bruttoudbyttet, der afviger nedad.

Også arbejdsomkostninger er højere på Bornholm.

Til gengæld er vedligeholdelse, afskrivninger, forpagtning og forrentning lavere på Bornholm.

Og bundlinjen – med det hele – for planteavlen bliver nogenlunde som i RestDanmark.

 

En konklusion:

Der er ikke store forskelle mellem bornholmske og danske slagtesvineproducenter. Dog er der en lille tendens mod bedre indtjening i slagtesvinene og lidt mindre i den tilhørende planteavl.

Det regnskabsmæssige resultat – indtjening for regulering og skat - er (lidt) bedre end det danske. Det likviditetsorienterede resultat – selvfinansieringen - er meget bedre på Bornholm end som det danske.

Der udtrykkes tilfredshed med resultaterne.