Søg Vis menu

Bornholmske smågriseproducenters indtjening i 2015.

4. aug 2016

Ved Henry Jespersen

I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske smågriseproducenter og producenter fra RestDanmark.

Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr årsso og pr ha i markdriften.

Tallene må tages med lidt forbehold, idet datagrundlaget er smalt. Endvidere indgår der delvise slagtesvineproduktioner anført under ”andet”. Der er forsøgt opstillet tal isoleret for sohold inkl. smågriseproduktionen.

 

 

Den totale økonomi kan opstilles til:

Økonomi i svineproduktion

Totaler

 
 

Bornholm

Danmark

 

antal Ha

185

185

 

antal årssøer

661

670

 

antal regnskaber

6

355

 

 

 

 

 

pris pr solgt smågris

353

353

 

 

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

 

bruttoudbytte, søer

       7.265

         7.630

 

bruttoudbytte, andet

       3.088

         1.789

 

variable enhedsomkostninger

     -5.972

       -5.777

 

Dækningsbidrag

       4.382

         3.642

 

kapacitetsomkostninger

     -2.659

       -2.532

 

afskrivninger

     -1.159

           -918

 

resultat primær drift

           564

           192

 

andet

             92

           104

 

EU

           407

           397

 

resultat før finansiering

       1.063

           693

 

Finansiering

     -1.617

       -1.148

 

resultat efter finansiering

         -554

           -455

 

private indtægter

           221

           216

 

reguleringer

         -354

           169

 

resultat før regulering og skat

         -687

             -70

 

tilbageførsel afskrivninger, mv

       1.533

734

 

privat udtræk, skat, pension

         -392

-447

 

selvfinansiering

           454

           217

 

forskydninger besætning og beholdning

         -384

161

 

Tekniske investeringer

     -2.662

-1.248

 

Likviditetsoverskud

     -2.592

           -870

 

 

Der er afvigelse på udbyttet under ”bruttoudbytte andet”. Her er bl.a. den større andel med slagtesvineproduktion på Bornholm end som i sammenligningsgruppen.

Dækningsbidraget realiseres derfor også ca. 750.000 kr højere på Bornholm. En del af dette forbruges dog på højere kapacitetsomkostninger, renter, regulering, mv. Den regnskabsmæssige bundlinje - Resultat før regulering og skat – bliver på -687.000 kr mod kun -70.000 kr for danske producenter. Så resultatet er altså ringere for de bornholmske smågriseproducenter.

Det skal dog bemærkes, at der for de bornholmske indgår regulering fra renteswap og andre reguleringer, som på denne post i regnskabet virker med 523.000 kr i forskel. Med parentes om denne forskel er der dog stadig en forskel på ca. 100.000 kr til bornholmernes ugunst.

 

Den likviditetsorienterede bundlinje – Selvfinansieringen – er dog 237.000 kr bedre for bornholmerne og realiseret til 454.000 kr. Dens størrelse er ikke tilfredsstillende. Med et afskrivningsniveau på 1,5 mio kr burde selvfinansieringen have været 1 mio kr for at der kunne udtrykkes tilfredshed.

 

På investeringsområdet er der hos bornholmerne investeret knap 400.000 kr i besætningsudvidelse og knap 2,7 mio kr i stalde og inventar.

De samlede investeringer er 2 mio kr højere end hos den danske sammenligningsgruppe. Så også hos smågriseproducenterne ses investeringerne i bevarelsen af svineslagteriet på Bornholm.

 

Bemærk at ligesom hos mælkeproducenter og slagtesvineproducenter er det private udtræk også mindre for smågriseproducenterne sammenlignet med de danske.

 

 

De små forskelle:

Der er variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for soholdet:

Økonomi i smågriseproduktion

Søer

 

Bornholm

Danmark

antal årssøer

661

625

antal regnskaber

6

109

pris pr solgt smågris

           356

353

producerede smågrise

31,60

31,60

køb af avlsdyr

-340

-590

 

 

 

 

pr so

pr so

bruttoudbytte, søer

     10.641

     10.167

variable enhedsomkostninger

       -6.864

     -6.856

Dækningsbidrag

       3.777

       3.311

 

 

 

energi

         -367

         -424

vedligehold

         -324

         -301

arbejdsomkostninger

       -1.974

     -1.826

andre kapacitetsomkostninger

         -560

         -405

kapacitetsomkostninger

       -3.224

     -2.956

 

 

 

afskrivninger

       -1.092

         -988

Leje og forpagtning

             -5

           -24

rente af bunden kapital

       -1.050

         -487

kapitalomkostninger

       -2.147

     -1.499

 

 

 

Årets resultat

       -1.594

     -1.144

 

Analysen viser at bruttoudbyttet pr so er knap 500 kr højere på Bornholm. Umiddelbart er der ikke noget i effektiviteten og smågriseprisen, der indikerer denne forskel, idet effektiviteten er den samme og smågriseprisen kun er marginalt højere på Bornholm. Et spadestik dybere ses, at omkostningen til nye avlsdyr er på 340 kr/so på Bornholm, mens den er 590 kr i RestDanmark. Her er den mest markante forskel i tallene. Altså er der i gruppen af bornholmske producenter mindre indkøb af eksterne avlsdyr.

Højere omkostning til avlsdyr stiller i sagens natur større krav til effektivitet og/eller til smågriseprisen for at kunne modsvarer denne mer-omkostning. Omregnes forskellen her, svarer det til at den bornholmske effektivitet er ca. 1 gris højere og dermed kan anføres til 32,6 grise/årsso, mod 31,6 grise/årsso i RestDanmark.

Bornholmernes bedre effektivitet ses således i tallene.

 

Bornholmernes kapacitetsomkostninger er højere. Arbejdsomkostningerne er 150 kr højere pr so. Andre omkostninger er 155 kr højere. Sammenlagt er kapacitetsomkostningerne 268 kr højere.

 

Også kapitalomkostningerne er højere som følge af større og store investeringer. Kapitalomkostningerne er 648 kr højere.

 

Sammenlagt bliver bundlinjen – med det hele – på -1.594 kr pr årsso, eller 450 kr ringere end i RestDanmark.

 

 

 

For salgsafgrøderne i smågriseproduktionen er der nedenstående tal for den bornholmske produktion:

Økonomi i smågriseproduktion

Salgsafgrøder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha salgsafgrøder

178

120

antal regnskaber

5

952

udbytte hvede

             77

84

udbytte byg

62

64

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

       8.412

       9.579

variable enhedsomkostninger

       -1.945

     -2.818

Dækningsbidrag

       6.467

       6.761

 

 

 

energi

         -387

         -520

maskinstation

       -1.532

     -1.037

vedligehold

         -938

     -1.039

arbejdsomkostninger

       -1.386

     -1.861

andre kapacitetsomkostninger

         -701

     -1.057

kapacitetsomkostninger

       -4.943

     -5.514

 

 

 

afskrivninger

       -1.119

     -1.389

Leje og forpagtning

         -709

     -1.267

afkoblet støtte

       2.325

       2.535

rente af bunden kapital

       -3.565

     -3.101

kapitalomkostninger

       -3.069

     -3.222

 

 

 

Årets resultat

       -1.545

     -1.975

 

Den tilhørende markdrift til de bornholmske smågriseproducenter viser forskelle til de danske.

Bruttoudbyttet er lavere. Det er de variable omkostninger også.

 

Bag det lavere bruttoudbytte gemmer sig et lavere udbytte, her udtrykt med hvede som 7 hkg lavere og byg 2 hkg lavere.

Dækningsbidraget bliver lavere end det RestDanske.

 

Kapacitetsomkostningerne er lavere. Arbejdsomkostningen er lavere på Bornholm. Bl.a. fordi der blandt de bornholmske producenter er lidt større brug af maskinstation. De 2 afvigelser kompenserer hinanden.

Samlet er kapacitetsomkostningerne knap 600 kr lavere på Bornholm.

Kapitalomkostningerne svarer nogenlunde til hinanden Bundlinjen i planteavlen – med det hele – bliver på -1.545 kr, eller trods alt 430 kr bedre end det RestDanske.

  

En konklusion:

Der er lidt forskelle mellem de bornholmske og danske smågriseproducenter. Effektiviteten er højere på Bornholm, her udtrykt som at bruttoudbyttet er 475 kr højere pr årsso.

Dette sættes godt og vel til i større kapacitets- og kapitalomkostninger på Bornholm.

Det regnskabsmæssige resultat – indtjening før regulering og skat - er noget bedre end det danske. Også det likviditetsorienterede resultat – selvfinansieringen - er bedre på Bornholm end som det danske.

Men resultaterne er ikke tilfredsstillende.