Søg Vis menu

Flot indtjening hos bornholmske smågriseproducenter i 2016

7. aug 2017

Ved Økonomirådgiver Henry Jespersen

I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske smågriseproducenter og producenter fra RestDanmark.

Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr årsso og pr ha i markdriften.

Tallene må tages med lidt forbehold, idet datagrundlaget er smalt.

Den totale økonomi kan opstilles til:

Økonomi i svineproduktion

Totaler

 

Bornholm

Danmark

antal Ha

168

168

antal årssøer

443

471

antal regnskaber

6

123

 

 

 

pris pr solgt smågris

403

401

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, søer

6.526

6.143

bruttoudbytte, andet

1.550

1.313

variable enhedsomkostninger

-4.020

-3.668

Dækningsbidrag

4.056

3.788

kapacitetsomkostninger

-1.986

-1.755

afskrivninger

-650

-670

resultat primær drift

1.420

1.363

andet

 

29

EU

347

335

resultat før finansiering

1.767

1.727

Finansiering

-888

-832

resultat efter finansiering

879

895

private indtægter

221

199

reguleringer

76

58

resultat før regulering og skat

1.176

1.152

tilbageførsel afskrivninger, mv

238

190

privat udtræk, skat, pension

-466

-525

selvfinansiering

948

817

forskydninger besætning og beholdning

-85

43

Tekniske investeringer

-1.451

-499

Likviditetsoverskud

-588

361

 

Allerførst må der anføres et lille forbehold for tallene i denne og efterfølgende analyse. Det bornholmske datagrundlag er lidt smalt med kun 6 regnskaber.

Men sammenligningen kan være fin nok, da den danske sammenligningsgruppe er ”designet” til at have samme størrelse i hektar og so-antal.

Bruttoudbyttet er på Bornholm højere. Det har baggrund i en højere effektivitet og bedre afkast fra markdriften. Til gengæld er de variable omkostninger også højere på Bornholm. Summen bliver, at dækningsbidraget bliver 300.000 kr højere på Bornholm - på den samme størrelse produktion.

Men dette bedre resultat forbruges i større kapacitetsomkostninger, så resultatet ”resultat før regulering og skat” bliver det samme på Bornholm som i RestDanmark.  

Det likviditetsorienterede resultat – Selvfinansieringen – er dog 130.000 kr bedre for bornholmerne, ikke mindst fordi bornholmerne har et lavere udtræk til privat, skat, mv.

Selvfinansieringen bliver i øvrigt på 948.000 kr. Målt op mod afskrivninger på 650.000 kr må denne indtjening betegnes som tilfredsstillende – tenderende til meget tilfredsstillende.

På investeringsområdet er der hos bornholmerne investeret knap 1,5 mio kr i stalde og inventar. Det er omkring 1 mio kr i investeringer end som hos RestDanskerne. Dette billede var også gældende sidste år, hvor de bornholmske procenter investerede 2 mio kr mere end Restdanskerne.  

De små forskelle:

Der er variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for soholdet:  

Økonomi i smågriseproduktion

Søer

 

Bornholm

Danmark

antal årssøer

550

466

antal regnskaber

6

119

pris pr solgt smågris

395

397

producerede smågrise

33,9

30,7

køb af avlsdyr

-301

-553

 

 

 

 

pr so

pr so

bruttoudbytte, søer

14.043

13.097

variable enhedsomkostninger

-7.313

-6.906

Dækningsbidrag

6.730

6.191

 

 

 

energi

-474

-422

vedligehold

-435

-339

arbejdsomkostninger

-2.082

-1.957

andre kapacitetsomkostninger

-563

-443

kapacitetsomkostninger

-3.554

-3.161

 

 

 

afskrivninger

-857

-921

Leje og forpagtning

-165

-27

rente af bunden kapital

-412

-433

kapitalomkostninger

-1.435

-1.381

 

 

 

Årets resultat pr. so

1.741

1.649

Analysen viser at bruttoudbyttet pr so er 1.000 kr højere på Bornholm. Bagved er der bedre effektivitet på Bornholm med 33,9 grise/årsso, eller 3 grise mere end i RestDanmark. Smågriseprisen er de samme.

Til den højere effektivitet medgår der mere foder. De variable omkostninger er 400 kr højere på Bornholm. Slutresultatet bliver et dækningsbidrag å 6.730 kr/so, eller 500 kr bedre end RestDanmark.

Men af det bedre resultat sættes en del til på kapacitetsomkostningerne med mere vedligehold, mere lønomkostning og højere andre omkostninger. Sammenlagt er kapacitetsomkostningerne 400 kr højere på Bornholm.

Kapitalomkostningerne er nogenlunde som i RestDanmark.

Sammenlagt bliver bundlinjen – med det hele – på 1.741 kr eller 100 kr bedre end RestDanmark.

Dette resultat er i øvrigt 3.300 kr bedre end som i 2015. Og det er pr so.  

For salgsafgrøderne i smågriseproduktionen er der nedenstående tal for den bornholmske produktion:

Økonomi i smågriseproduktion

Salgsafgrøder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha salgsafgrøder

170

196

antal regnskaber

6

358

udbytte hvede

82

75

udbytte byg

59

60

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

8.551

8.057

variable enhedsomkostninger

-2.342

-2.723

Dækningsbidrag

6.209

5.334

 

 

 

energi

-473

-495

maskinstation

-580

-959

vedligehold

-1.269

-1.042

arbejdsomkostninger

-1.551

-1.510

andre kapacitetsomkostninger

-762

-798

kapacitetsomkostninger

-4.635

-4.804

 

 

 

afskrivninger

-1.299

-1.207

Leje og forpagtning

-282

-1.374

afkoblet støtte

2.162

2.111

rente af bunden kapital

-3.423

-3.080

kapitalomkostninger

-2.842

-3.550

 

 

 

Årets resultat

-1.268

-3.020

Den tilhørende markdrift til de bornholmske smågriseproducenter viser forskelle til de danske.

Bruttoudbyttet er højere med bedre udbytter i hvede.

Med lavere variable omkostninger bliver dækningsbidraget på Bornholm knap 900 kr bedre.

Kapacitetsomkostningerne er en anelse lavere med variationer mellem de enkelte poster.

Kapitalomkostningerne er markant lavere på Bornholm. Det skyldes væsentlig mindre andel med forpagtning af jord på Bornholm. Dette modsvares dog af højere omkostning til renter på den bundne kapital på Bornholm. Men ikke fuldt ud. Så kapitalomkostningen på Bornholm er 700 kr lavere.

Bundlinjen i planteavlen – med det hele – bliver således på -1.268 kr, eller 1.700 kr bedre end det RestDanske.

En konklusion:

Der er forskelle mellem de bornholmske og danske smågriseproducenter. Effektiviteten er højere på Bornholm, her udtrykt som at bruttoudbyttet er ca, 1.000 kr højere pr årsso.

Dette sættes dog næsten til i større kapacitetsomkostninger på Bornholm.

Det regnskabsmæssige resultat på totalniveau – indtjening før regulering og skat - er som det danske. Det likviditetsorienterede resultat – selvfinansieringen - er 130.000 kr bedre på Bornholm end som det danske.

Resultaterne betragtes som tilfredsstillende.