Søg Vis menu

Forenkling af EU-støtteordninger på vej

3. feb 2017

Lovforslag åbner for forenkling i forbindelse med ansøgning om tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (det tidligere NaturErhvervstyrelsen) har sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om landdistriktsfonden. Lovforslaget, der er et resultat af pres fra Landbrug & Fødevarers side, vedrører støtteordninger som tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtteordningerne.

Som reglerne er nu, er støtteordningerne for tilskud under landdistriktsprogrammet, der bygger på de såkaldte standardomkostninger, underlagt den danske tilbudslov. Dermed er der krav om, at ansøgere om eksempelvis tilskud til miljøteknologi og moderniseringsstøtte for at opnå tilsagn om støtte skal indhente to tilbud, der dokumenterer omkostningernes rimelighed, og dernæst - for at få støtten udbetalt - have udbudt opgaven efter tilskudslovens regler. Da der er tale om anvendelse af standardomkostninger, er anmodningen om flere tilbud overflødig, og det ligger til grund for, at regeringen med lovforslaget foreslår, at miljø- og fødevareministeren får mulighed for at undtage støtteordninger fra tilbudslovens regler i det omfang, at støtten er fastsat på baggrund af standardomkostninger.

Lovændringen vil ud over, at ansøgning om tilskud til miljøteknologi og staldstøtte bliver enklere, også betyde, at tilskuddet vil blive hurtigere udbetalt, da sagsbehandlingstiden ifølge ministeriets beregninger vil kunne reduceres med 75 %, og at der vil være færre fejl og deraf følgende mindre støttetræk for landmænd.

Lovforslaget er i høring i øjeblikket – frem til 1. marts – og forventes at træde i kraft 1. juli 2017. Landbrug & Fødevarer vil opfordre til, at tilskud til modernisering af slagtesvinestalde, der blev søgt om i 2016, og hvor der ikke er givet tilsagn endnu, også bliver omfattet af forenklingen.