Søg Vis menu

Forpagtning i Udkæret ved Almindingen

10. feb 2020

Udbud af forpagtning med afgræsning af robust kvæg

Naturstyrelsen har en forpagtning med afgræsning beliggende i Udkæret ved Almindingen i udbud. Man kan afgive tilbud på udbuddet ved at udfylde en tilbudsblanket og indsende den til Naturstyrelsen. Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen i hænde senest d. 2. marts 2020 kl. 12.00.

Formålet med forpagtningen er pleje af naturarealer. Arealerne afgræsses for at sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed, så der skabes et varieret landskab med både skov, krat og lysåbne arealer. Græsningen sikrer at arealerne holdes lysåbne, samt at der fjernes næring fra arealerne, så der gives plads til de plantesamfund, som er tilknyttet naturtyperne.
Der afgræsses med robuste kvægracer, et moderat græsningstyk og en lang græsningssæson for at sikre en varieret vegetationshøjde med levesteder for særligt insekter, fugle og padder. Dyrenes adfærd skal være tilpasset de besøgendes færdsel i hegningen.

Forpagtningen har et areal på ca. 26,2. ha bestående af eng-, overdrevs- og slettearealer samt skov, krat og sø. De lysåbne arealer udgør ca. 22 ha, heraf ca. 1-4 ha er sø (sommervandstand). De sidste ca. 4 ha består af skov og krat. Kontrakten løber i 5 år fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2024. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år efter nærmere aftale.

Arealerne bortforpagtes til afgræsning med robuste kvægracer. Der accepteres dog supplerende græsning med andre dyrearter efter nærmere aftale med bortforpagter.

Læs meget mere om udbuddet på Naturstyrelsens hjemmeside.