Søg Vis menu

Fugleinfluenza - fortsat indelukningskrav

3. mar 2021

Krav om indelukning/overdækning samt forbud mod samlinger af fjerkræ er fortsat gældende i Danmark 

Fugleinfluenza virus er her fortsat, og der er her i weekenden konstateret et nyt udbrud i en hobbybesætning på Bornholm. Nye udbrud har voldsomme økonomiske konsekvenser, så derfor er det vigtigt, at alle overholder indelukningskravet. Kontakt os gerne på telefon eller på mail jdn@blf.dk, hvis du ser fjerkræ gå frit omkring. Så vil vi sørge for, at Fødevarestyrelsen orienteres om dette.

Reglerne er følgende:

Fjerkræ og fugle skal beskyttes mod kontakt til vilde fugle

Alle fugle og fjerkræ skal være indhegnet. Det betyder, at hvis du har høns eller andet fjerkræ til at gå frit på din grund, så skal de lukkes ind i en indhegning uden mulighed for at slippe ud.

Hvis din indhegning er større end 40 m2, så skal den desuden overdækkes med net eller mågetråd for at forhindre vilde fugle i at få adgang. Du kan også vælge at lukke fjerkræet helt ind eller etablere fast tag over hønsegården, hvilket er de sikreste metoder, hvis du vil undgå, at dit fjerkræ kommer i kontakt med vilde fugle.

Hvis din indhegning er 40 m2 eller mindre, så er der ingen obligatoriske krav til overdækning, men Fødevarestyrelsen anbefaler alligevel, at man sikre sig med en form for overdækning.

Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, som trækronen og busken dækker. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning.

Hvad er mågetråd?

Mågetråd er en betegnelse, der bruges om farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm.  Denne trådtype bruges også over dambrug for at holde bl.a. måger og fiskehejre ude. Tådene udspændes i parallelle baner over hønsegården med maks. 20 centimeters mellemrum.  

Lovpligtige krav - som altid gælder, også for hobbyfjerkræ

 • Fodring og vanding af fjerkræ skal ske under fast tag for at forhindre tiltrækning af vilde fugle.
 • Ænder og gæs skal holdes fysisk adskilt fra andet fjerkræ.
 • Overfladevand og regnvand må ikke bruges til vanding af fjerkræ.
 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet. 

Ekstra smitteforanstaltninger - en god ide!

 • Skift som minimum fodtøj inden indgang til hønsegården.
 • Reducer udearealet.
 • Begræns adgangen til udearealet.
 • Daglig oprydning i hønsegården, herunder fjernelse af affald, nedfaldsfrugt, dødt fjerkræ, æg mm.
 • Dagligt tjek af hegn og overdækning.
 • Arealet rundt om hønsegården gøres mest muligt uattraktivt for vilde fugle f.eks. bør græsarealer klippes kort og nedfaldsfrugt mm. fjernes.
 • Der kan evt. benyttes skræmmemidler som f.eks. blinkende/roterende lys og højttalere med skræmmelyde, dog under iagttagelse af evt. regler på området. Der kan desuden ophænges blafrende bånd på trådoverdækningen.

Undtagelsesmuligheder for ænder og gæs 

Ande- og gåsebesætninger, herunder gråandehold er undtaget kravet om indelukning/overdækning, når udearealet ikke overstiger 4,5 m2/and eller 15 m2/gås, og der etableres andre former for forebyggende foranstaltninger til beskyttelse mod vildtfugle. Disse foranstaltninger skal til enhver tid sikre, at vildtfugle ikke lander i indhegningen.

Der skal være tale om aktive lovlige skræmmemidler f.eks. brug af mekaniske fugleskræmsler, blinkende/roterende lys, lydkanoner, jagtregulering, skræmmeskud mv. Midlerne skal benyttes med med passende intervaller, der sikrer at vilde fugle kontinuerligt skræmmes bort. 

Det er ejers ansvar at midlerne er virksomme og lovlige.