Søg Vis menu

Gyllen skal ud på markerne nu……

23. mar 2020

v/ Helle Thers og Louise Lyng Bojesen, BRK

Det har længe været tilladt at bringe gylle ud, men de færreste marker har kunnet bære maskinerne. Men nu banker foråret på døren – og gyllen skal bringes ud på markerne.

Det er en opgave, der vender tilbage år efter år, og der kan derfor være grund til at få genopfrisket reglerne igen – både de skrevne og uskrevne.

Gylleudbringning er reguleret i miljølovgivningen og det betyder at Folketinget her har fastlagt den nødvendige balance mellem hensyn til sundhed, miljø og erhvervets muligheder for at producere fødevarer.

Og på denne tid af året kan landbruget både kan ses, høres og lugtes af naboer.

Her er de skrevne og uskrevne regler omkring udbringning af gylle.

De skrevne regler

Ingen udbringning i weekend og på helligdage nær byer og sommerhusområder

Uanset om det er husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse eller slam må det ikke udbringes i weekender og helligdage på arealer, der ligger tættere end 200 meter på byzone eller sommerhusområder.

Ingen udbringning på jord, der er vandmættet, frossen eller dækket af sne

Du må ikke udbringe gylle, slam, biomasse, ensilage, handelsgødning eller restvand ud på arealer, der er vandmættede, frosne eller dækket af sne.

Jorden er vandmættet, når du med hænderne kan presse vand ud med hænderne. Den vandmættede jord kan kendes ved, at den er vandfyldt selv flere timer efter, at det har regnet.

Pas på skråninger og vandløb

Du skal holde 20 meters afstand til vandløb og søer over 100 m² og kystvand, hvis skråningen ned til søen eller vandløbet har en hældning på mere end 6 grader.

Hvis skråningen er mellem 6 og 12 grader, er det yderligere et krav, at flydende husdyrgødning skal nedfældes parallelt med vandløb.

Tag billeder af jorden inden du bringer gylle ud

Reglerne efterlader et vist fortolkningsrum, så vi anbefaler, at du tager et billede af arealernes tilstand inden du kører ud, så du kan dokumentere, hvordan de ser ud på udbringningstidspunktet, hvis det skulle blive nødvendigt.

De uskrevne regler

Endelig er der de uskrevne regler, og når det gælder det gode naboskab og god gylle-stil, så er det de uskrevne regler du skal holde dig for øje:

Tag hensyn i trafikken og gør rent efter dig

Sørg for at holde ind til siden, hvis der samler sig en hale af biler efter dig, når du transporterer gylle fra gylletanken til marken.

Husk at stille en advarselstrekant med markering af glat vej og jordkørsel op, så trafikanterne i god tid kan se, at der er risiko for glat vej (det er faktisk én skreven regel).

Når arbejdsdagen slutter skal vejen gøres ren.

Giv naboerne besked om, hvornår du kører gylle

Hvis dit landbrug har facebookside, kan du kan lave et opslag om, at du kører gylle.

En seddel direkte i postkassen er også en god og ikke mindst personlig måde at gøre sine naboer opmærksom på, at nu køres der gylle. 

Vi skal alle være her

Bornholms Regionskommune henstiller til, at landbruget så vidt muligt viser nabohensyn med tanke på, at mange naboer sandsynligvis kan være hjemme i den kommende tid på grund af corona-situationen i Danmark.

Ligeledes henstiller regionskommunen til, at naboerne også accepterer, at vi nu går tiden i møde, hvor landbruget har brug for at sprede gylle på markerne til afgrøderne, og at der vil være lugtgener.

Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat.