Søg Vis menu

Høringssvar vedrørende havvindmøller

11. maj 2022

Supplerende høring vedrørende energiø på Bornholm

I forbindelse med den kommende Energiø Bornholm skal en miljøvurdering af planen sikre, at der tages stilling til de potentielle miljøpåvirkninger ved at etablere en energiø på Bornholm og havvindmølleparker i det pågældende område, både hvad angår indvirkningerne på miljøet på havet og på land. Energistyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at have muligheden for en såkaldt ”overplanting” i baghånden. Denne ”overplanting” handler om, at der opsættes flere vindmøller med en større produktion af strøm, end den produktion som kan afleveres ved det kollektive net, for at kunne kompensere for det tab af strøm (nettab), der kan opstå mellem møller og tilslutningspunkt, og kompensere for, at der som regel er vindmøller ude af drift pga. service mv. hvilket kan resultere i nedsat effekt af parken.

Derfor har Energistyrelsen inviteret til en supplerende høring, hvor der har været mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til høringsmaterialet. Høringsperioden sluttede den 9. maj, og Bornholms Landbrug & Fødevarer har afgivet høringssvar. Vores høringssvar handler bl.a. om, at etablering af havvindmøllerne vil frigøre næringsstoffer i Østersøen. Landbruget på Bornholm er med den nye Vandområdeplan 3 pålagt væsentlige reduktioner i udledning af kvælstof til Østersøen med en reduktion i måltallet på 46 % fra 961 ton N/år til 523 ton N/år. Bl.a. derfor anbefaler vi i høringssvaret, at man med etableringen af Programmet Energiø Bornholm indarbejder krav til at etablere marine tiltag og virkemidler, der opsamler både de ekstra næringsstoffer, som udledes under anlægs- og driftsfasen, men som også kan bidrage positivt til opsamling af øvrige næringsstoffer i Østersøen og dermed være et positivt bidrag til den marine biologi.

Høringssvaret kan ses her.