Søg Vis menu

Tilfredsstillende indtjening hos bornholmske slagtesvineproducenter i 2016

10. aug 2017

Ved Økonomirådgiver Henry Jespersen

I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske producenter og producenter fra RestDanmark.

Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr produceret svin og pr ha i markdriften.

Den totale økonomi kan opstilles til:

Økonomi i svineproduktion

Totaler

 

Bornholm

Danmark

antal Ha

246

254

antal slagtesvin

12.700

12.600

antal regnskaber

11

138

pris pr købt smågris

411

413

pris pr solgt svin

932

899

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, slagtesvin

6.382

6.212

bruttoudbytte, andet

2.488

2.167

variable enhedsomkostninger

-4.786

-5.160

Dækningsbidrag

4.084

3.219

kapacitetsomkostninger

-1.639

-1.589

afskrivninger

-903

-820

resultat primær drift

1.542

810

andet

 

136

EU

548

524

resultat før finansiering

2.090

1.470

Finansiering

-1.159

-1.134

resultat efter finansiering

931

336

private indtægter

162

245

reguleringer

123

229

resultat før regulering og skat

1.216

810

tilbageførsel afskrivninger, mv

526

422

privat udtræk, skat, pension

-496

-500

selvfinansiering

1.246

732

forskydninger besætning og beholdning

-186

104

Tekniske investeringer

-970

-1.111

Likviditetsoverskud

90

-275

Dækningsbidraget realiseres ca. 850.000 kr højere på Bornholm. Dette er en kombination af højere bruttoudbytte både på slagtesvin og på andre områder samt lavere enhedsomkostninger. Enhedsomkostningerne er lavere som følge af lavere foderomkostninger.

Derudover er bruttoudbyttet højere. Bagved ved denne afvigelse ligger måske lidt effekt fra Bornholmergris produktionen, idet salgsprisen for slagtesvin er højere på Bornholm

Priseffekten er netto på 35 kr som fordel på Bornholm.

Kapacitetsomkostninger, afskrivninger, EU-tilskud er alle lidt højere på Bornholm.

Finansieringsomkostningerne svarer til det danske.

Resultat før regulering og skat bliver på 1.216.000 kr på Bornholm, eller 400.000 kr bedre end i RestDanmark.

Selvfinansieringen bliver på 1.246.000 kr, eller 500.000 kr bedre end danske tal.

Selvfinansieringen må betegnes som tilfredsstillende.

Investeringsniveauet på Bornholm svarer til det danske.

 

De små forskelle:

Der er nogle variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for slagtesvineproduktionen:  

Økonomi i svineproduktion

Slagtesvin

 

Bornholm

Danmark

antal slagtesvin

10.600

12.600

antal regnskaber

11

165

foderomkostning, kr

330

346

arbejdsomkostning, kr

51

36

 

 

 

 

pr svin

pr svin

bruttoudbytte, slagtesvin

540

496

variable enhedsomkostninger

-345

-358

Dækningsbidrag

195

138

 

 

 

energi

-12

-11

vedligehold

-13

-14

arbejdsomkostninger

-51

-36

andre kapacitetsomkostninger

-19

-14

kapacitetsomkostninger

-95

-75

 

 

 

afskrivninger

-33

-31

Leje og forpagtning

-3

-6

rente af bunden kapital

-18

-17

kapitalomkostninger

-54

-54

 

 

 

Årets resultat

46

9

 En detailanalyse af indtjeningen i slagtesvineproduktionen isoleret set viser også, at toplinjen er bedre på Bornholm. Dækningsbidraget pr produceret slagtesvin er som det fremgår 57 kr bedre pr svin.

Foderomkostninger er som i RestDanmark.

På den anden side forbruges der mere på øvrige omkostninger på Bornholm. Særligt med arbejdsomkostninger på 51 kr eller 15 kr mere end på landsplan. Bornholmergrisproduktionen spiller ind på tallene.

Bundlinjen – med det hele – viser 37 kr bedre resultat på Bornholm.

For salgsafgrøderne i slagtesvineproduktionen er der nedenstående tal for den bornholmske produktion:

 

Økonomi i svineproduktion

Salgsafgrøder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha kornafgrøder

39

110

antal regnskaber

9

57

udbytte hvede

76

63

udbytte byg

55

51

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

5.756

5.865

variable enhedsomkostninger

-1.920

-2.278

Dækningsbidrag

3.836

3.587

 

 

 

energi

-424

-411

maskinstation

-1.688

-1.340

vedligehold

-901

-808

arbejdsomkostninger

-1.517

-1.366

andre kapacitetsomkostninger

-694

-652

kapacitetsomkostninger

-5.224

-4.577

 

 

 

afskrivninger

-994

-1.054

Leje og forpagtning

-708

-1.381

afkoblet støtte

3.188

2.945

rente af bunden kapital

-2.882

-2.475

kapitalomkostninger

-1.396

-1.965

 

 

 

Årets resultat

-2.784

-2.955

Den tilhørende markdrift i den bornholmske slagtesvineproduktion viser lidt variationer på tallene.

Dækningsbidraget er højere med ca. 250 kr/ha. Det er de variable omkostninger, der bidrager i denne sammenhæng.

Arbejdsomkostninger er en anelse højere på Bornholm.

Og bundlinjen – med det hele – for planteavlen bliver en anelse bedre på Bornholm end som i RestDanmark. Men er dog negativ.  

 

En konklusion:

Der er tale om tendens med bedre regnskabstal for de bornholmske slagtesvineproducenter, sammenlignet med øvrige danske producenter. Indtjeningen er markant bedre i slagtesvineproduktionen og nogenlunde den sammen i planteproduktionen.

Det regnskabsmæssige resultat – indtjening før regulering og skat – og det likviditetsorienterede resultat – selvfinansieringen - er begge klart bedre på Bornholm.

Der udtrykkes stor tilfredshed med resultaterne.