Søg Vis menu

Tilfredsstillende indtjening hos bornholmske slagtesvineproducenter i 2017.

20. jul 2018

Af Henry Jespersen

I denne tekst er der lavet en sammenligning mellem bornholmske producenter og producenter fra RestDanmark.

Tallene omfatter dels en opstilling med total og senere med analyser pr produceret svin og pr ha i markdriften.

 

Den totale økonomi kan opstilles til:

Økonomi i svineproduktion

Totaler

 

Bornholm

Danmark

antal Ha

257

240

antal slagtesvin

12.000

11.650

antal regnskaber

12

229

pris pr købt smågris

450

462

pris pr solgt svin

1.029

984

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, slagtesvin

6.333

5.741

bruttoudbytte, andet

2.878

2.547

variable enhedsomkostninger

-4.646

-4.789

Dækningsbidrag

4.565

3.499

kapacitetsomkostninger

-1.699

-1.530

afskrivninger

-822

-707

resultat primær drift

2.044

1.262

andet

5

136

EU

554

486

resultat før finansiering

2.603

1.884

Finansiering

-1.217

-1.073

resultat efter finansiering

1.386

811

private indtægter

163

264

reguleringer

1

137

resultat før regulering og skat

1.550

1.212

tilbageførsel afskrivninger, mv

973

766

privat udtræk, skat, pension

-425

-616

selvfinansiering

2.098

1.362

forskydninger besætning og beholdning

-33

-240

Tekniske investeringer

-5.359

-1.576

Likviditetsoverskud

-3.294

-454

Økonomi i svineproduktion

Totaler

 

Bornholm

Danmark

antal Ha

246

254

antal slagtesvin

12.700

12.600

antal regnskaber

11

138

pris pr købt smågris

411

413

pris pr solgt svin

932

899

 

 

 

 

1.000 kr

1.000 kr

bruttoudbytte, slagtesvin

6.382

6.212

bruttoudbytte, andet

2.488

2.167

variable enhedsomkostninger

-4.786

-5.160

Dækningsbidrag

4.084

3.219

kapacitetsomkostninger

-1.639

-1.589

afskrivninger

-903

-820

resultat primær drift

1.542

810

andet

 

136

EU

548

524

resultat før finansiering

2.090

1.470

Finansiering

-1.159

-1.134

resultat efter finansiering

931

336

private indtægter

162

245

reguleringer

123

229

resultat før regulering og skat

1.216

810

tilbageførsel afskrivninger, mv

526

422

privat udtræk, skat, pension

-496

-500

selvfinansiering

1.246

732

forskydninger besætning og beholdning

-186

104

Tekniske investeringer

-970

-1.111

Likviditetsoverskud

90

-275

Dækningsbidraget realiseres ca. 1.050.000 kr højere på Bornholm. Forskellen ligger på grisesalget, øvrige produktionsgrene og de variable omkostninger.

Bornholmergris produktionen har en vis indflydelse her med højere vægtgrænser og højere afregningsprisen. Alene på prisen pr solgt gris er der 45 kr.

Derudover kan der være lidt nyhustillæg på Bornholm for de nybyggede stalde.

Dækningsbidraget på Bornholm er steget med 480.000 kr til 4.565.000 kr. Størstedelen af denne stigning kommer fra andet end grise, f.eks. markdriften. Så bidraget fra griseproduktionen til stigningen er minimal.

 

Effekten af nye stalde ses bl.a. som større afskrivninger på Bornholm, højere finansieringsomkostninger og også højere kapacitetsomkostninger.

Når vi kommer til Resultat for regulering og skat er merdækningsbidraget 1.050.000 kr indsnævret til en bornholmsk fordel på 340.000 kr.

Resultatet er både for Bornholm og RestDanmark 350. – 400.000 kr bedre end i 2016. 

 

Selvfinansieringen bliver på 2.098.000 kr, eller 730.000 kr bedre end danske tal.

Selvfinansieringen må betegnes som meget tilfredsstillende.

Bemærk her, at de bornholmske producenter har 200.000 kr lavere udtræk til skat og privatforbrug. 

 

De små forskelle:

Der er nogle variationer mellem de bornholmske resultater og de danske. Her er vist for slagtesvineproduktionen:  

Økonomi i svineproduktion

Slagtesvin

 

Bornholm

Danmark

antal slagtesvin

10.600

12.600

antal regnskaber

11

165

foderomkostning, kr

330

346

arbejdsomkostning, kr

51

36

 

 

 

 

pr svin

pr svin

bruttoudbytte, slagtesvin

540

496

variable enhedsomkostninger

-345

-358

Dækningsbidrag

195

138

 

 

 

energi

-12

-11

vedligehold

-13

-14

arbejdsomkostninger

-51

-36

andre kapacitetsomkostninger

-19

-14

kapacitetsomkostninger

-95

-75

 

 

 

afskrivninger

-33

-31

Leje og forpagtning

-3

-6

rente af bunden kapital

-18

-17

kapitalomkostninger

-54

-54

 

 

 

Årets resultat

46

9

Som for sidste års tal viser detailanalysen af indtjeningen i slagtesvineproduktionen, at toplinjen er bedre på Bornholm. Dækningsbidraget pr produceret slagtesvin bliver det som fremgår 37 kr bedre pr svin.

Foderomkostninger er som i RestDanmark.

For Bornholm er dækningsbidraget dog næsten uændret i forhold til 2016. Mens dækningsbidraget for RestDanmark er forbedret med 27 kr til 165 kr/gris.

 

På den anden side forbruges der mere på øvrige omkostninger på Bornholm. Særligt med arbejdsomkostninger på 55 kr eller 15 kr mere end på landsplan. Bornholmergrisproduktionen spiller ind på tallene.

Bundlinjen – med det hele – viser 20 kr bedre resultat på Bornholm.

Bundlinjen er for Bornholm stort set uforandret. Mens den for RestDanmark er forbedret med 16 kr til 25 kr.

 

For salgsafgrøderne i slagtesvineproduktionen er der nedenstående tal for den bornholmske produktion:

Økonomi i svineproduktion

Salgsafgrøder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha kornafgrøder

100

113

antal regnskaber

20

291

udbytte hvede

88

88

udbytte byg

60

63

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

8.836

9.548

variable enhedsomkostninger

-2.277

-3.015

Dækningsbidrag

6.559

6.533

 

 

 

energi

-471

-518

maskinstation

-917

-796

vedligehold

-1.040

-1.057

arbejdsomkostninger

-1.680

-1.706

andre kapacitetsomkostninger

-845

-1.048

kapacitetsomkostninger

-4.953

-5.125

 

 

 

afskrivninger

-1.509

-1.351

Leje og forpagtning

-908

-1.066

afkoblet støtte

2.511

2.186

rente af bunden kapital

-2.297

-2.936

kapitalomkostninger

-2.203

-3.167

 

 

 

Årets resultat

-597

-1.759

 

Økonomi i svineproduktion

Salgsafgrøder

 

Bornholm

Danmark

antal Ha kornafgrøder

39

110

antal regnskaber

9

57

udbytte hvede

76

63

udbytte byg

55

51

 

 

 

 

pr ha

pr ha

bruttoudbytte

5.756

5.865

variable enhedsomkostninger

-1.920

-2.278

Dækningsbidrag

3.836

3.587

 

 

 

energi

-424

-411

maskinstation

-1.688

-1.340

vedligehold

-901

-808

arbejdsomkostninger

-1.517

-1.366

andre kapacitetsomkostninger

-694

-652

kapacitetsomkostninger

-5.224

-4.577

 

 

 

afskrivninger

-994

-1.054

Leje og forpagtning

-708

-1.381

afkoblet støtte

3.188

2.945

rente af bunden kapital

-2.882

-2.475

kapitalomkostninger

-1.396

-1.965

 

 

 

Årets resultat

-2.784

-2.955

Den tilhørende markdrift i den bornholmske slagtesvineproduktion viser lidt variationer på tallene, særligt på kapitalomkostningerne.  

Dækningsbidrag og kapacitetsomkostninger er nogenlunde som i RestDanmark.

Med de lavere kapitalomkostninger bliver bundlinjen på -597 kr/ha, eller 1.160 kr bedre end de RestDanske tal.

 

Tallene er væsentligt forbedret i forhold til 2016. Det bornholmske dækningsbidrag er 2.700 kr bedre og bundlinjen er 2.200 kr bedre.

Forbedringen ligger i en bedre høst i 2017 – 12 hkg mere hvede. Og en højere afregningspris.

 

En konklusion:

Der er tale om en klar tendens med bedre regnskabstal for de bornholmske slagtesvineproducenter, sammenlignet med øvrige danske producenter. Indtjeningen er markant bedre i slagtesvineproduktionen og nogenlunde den sammen i planteproduktionen.

Det regnskabsmæssige resultat – indtjening før regulering og skat – og det likviditetsorienterede resultat – selvfinansieringen - er begge klart bedre på Bornholm.

Der udtrykkes lige som sidste år stor tilfredshed med resultaterne.